Atribuțiile subprefectului

Atribuţiile postului de Subprefect al judeţului Călăraşi

1. cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice:
a) analizarea activităţii desfăşurate de serviciile publice deconcentrate, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează prefectului;
b) examinarea, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale, a stadiului de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;
c) consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
d) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul instituţiei prefectului;
e) asigurarea examinării proiectelor bugetelor, precum şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administraţiei publice centrale organizat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;
f) întocmirea proiectului regulamentului de funcţionare a colegiului prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru;
g) dispunerea măsurilor în vederea organizării şedinţelor colegiului prefectural, stabilirea, după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi şi a listei invitaţiilor, pe care le înaintează prefectului;
h) urmărirea modului de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural, şi formularea de propuneri în cazul nerespectării acestora, pe care le înaintează prefectului;
i) gestionarea şi urmărirea măsurilor dispuse de către prefect în calitate de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, precum şi a hotărârilor luate în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;

2. cu privire la conducerea operativă a instituţiei prefectului:
a) asigurarea conducerii operative a instituţiei prefectului, cu excepţia cancelariei prefectului; coordonează structurile de specialitate ale instituţiei prefectului, conform organigramei;
b) elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
c) asigurarea elaborării proiectului ordinului prefectului privind înfiinţarea şi organizarea oficiilor prefecturale şi transmiterea acestuia către Ministerul Afacerilor Interne;
d) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;
e) primirea, distribuirea corespondenţei şi urmărirea rezolvării acesteia în termenul legal;
f) elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;
g) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către Ministerul Afacerilor Interne, precum şi publicarea în monitorul oficial al judeţului;
h) îndrumarea metodologică a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, cu excepţia secretarului general al judeţului;
i) gestionarea şi urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
j) stabilirea şi urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei prefectului;
k) înaintarea către prefect de propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea documentelor;
I) acordarea de consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea;
m) verificarea documentaţiei şi aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare;
n) îndeplineşte atribuţiile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a sistemului propriu de control intern managerial;
o) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituţiei prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate ca secrete de stat sau de serviciu;
p) asigurarea secretariatului comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei judeţene;
r) exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu şi convocarea în şedinţe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi.

3. în calitate de funcţionar de securitate, îndeplineşte următoarele atribuţii de protecţie a informaţiilor clasificate:
a. elaborează şi supune aprobării conducerii Instituţiei Prefectului normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate. Normele vor avea aplicabilitate la nivelul tuturor structurilor instituţiei;
b. întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate al Instituţiei Prefectului pe baza propunerilor formulate de către toate structurile instituţiei şi îl supune avizării S.J.P.I. competent teritorial, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
c. coordonează persoanele desemnate din cadrul structurilor instituţiei pentru desfăşurarea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
d. asigură relaţionarea cu D.G.P.I./S.J.P.I.,instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
e. monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
f. consiliază conducerea Instituţiei Prefectului în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
g. informează conducerea Instituţiei Prefectului şi D.G.P.I./S.J.P.I. despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
h. acordă sprijin D.G.P.I./S.J.P.I., potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
i. organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
j. organizează păstrarea şi evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate pentru Instituţia Prefectului;
k. asigură actualizarea permanentă a evidenţei certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces pentru toate structurile instituţiei;
I. întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate pentru structurile instituţiei, pe clase şi niveluri de secretizare;
m. prezintă Prefectului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
n. efectuează, cu aprobarea Prefectului, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
o. exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii; p. avizează cererile de multiplicare şi procesele verbale de distrugere a informaţiilor clasificate pentru toate structurile instituţiei;
q. este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate pe linie INFOSEC, conform normelor în vigoare;
r. monitorizează echipamentele care intră / ies din zonele de securitate.

4. alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte.normative, precum şi sarcini stabilite prin ordin de Prefect