Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

HOTĂRÂRE nr. 347/07.06.2023 privind modificarea și completarea Regulamentului Comisiei județene

REGULAMENT PRIVIND FUNCȚIONAREA COMISIEI JUDEȚENE CĂLĂRAȘI  (FORMĂ LA ZI după adoptarea H.C.J. NR. 347/07.06.2023) pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

 

Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale:
a) organizează instruirea comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale şi asigură distribuirea legilor, a prezentului regulament, a hărţilor şi planurilor la zi, precum şi a altor materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora;
b) asigură îndrumarea şi controlul comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale prin desemnarea pe comune, oraşe şi municipii a membrilor din comisia judeţeană;
c) verifică legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, în special existenţa actelor doveditoare, pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa acestora;
d) soluţionează contestaţiile formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale;
e) validează sau invalidează propunerile comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, împreună cu proiectele de delimitare şi parcelare;
f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;
g) soluţionează cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru terenurile forestiere;
h) analizează propunerile comisiilor locale de revocare a titlurilor de proprietate eliberate în condiţiile art. 27 alin. (2^2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, verifică temeinicia acestor propuneri şi hotărăsc în consecinţă;
i) identifică terenurile atribuite ilegal şi sesizează prefectul, care va promova acţiuni în constatarea nulităţii absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
j) analizează lunar evoluţia cauzelor în justiţie în care comisia judeţeană respectiv comisia Municipiului Bucureşti este parte şi decide asupra măsurilor ce trebuie luate;
k) atribuie şi dispun delimitarea în teren, completarea proceselor-verbale de punere în posesie a comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publică ce le revin;
l) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere în cazul persoanelor care solicită reconstituirea dreptului de proprietate privată pe raza teritorială a mai multor localităţi din judeţ; în aceste cazuri comisia judeţeană va îndeplini, în mod corespunzător, şi atribuţiile prevăzute la literele b), c), d) şi h) de mai sus;
m) exercită orice alte atribuţii ce le revin potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament.

 

(1) Comisia judeţeană sau a Municipiului Bucureşti este numită prin ordin al prefectului şi va avea următoarea componenţă:
a) prefectul – preşedintele comisiei;
b) subprefectul desemnat de prefect – în caz de indisponibilitate determinată de boală, demisie sau suspendare a prefectului preia prerogativele acestuia;
c) secretarul general al instituţiei prefectului – secretarul comisiei;
d) directorul direcţiei de contencios administrativ şi controlul legalităţii;
e) directorul oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;
e^1) directorul executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti;
f) reprezentantul teritorial al Agenţiei Domeniilor Statului;
g) directorul sucursalei teritoriale a Administraţiei Naţionale „Îmbunătăţiri Funciare” – R.A.;
h) un reprezentant desemnat de consiliul judeţean respectiv al Municipiului Bucureşti;
i) inspectorul-şef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia;
j) directorul direcţiei silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva sau împuternicitul acestuia;
k) un reprezentant al Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România;
l) un reprezentant al Asociaţiei Administratorilor de Păduri;
m) un reprezentant al asociaţiilor proprietarilor de terenuri agricole legal constituite;
n) un reprezentant al unităţii de cercetare-dezvoltare, desemnat de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dacă este cazul.
(2) În vederea sprijinirii comisiei judeţene pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din specialişti, delegaţi pe toată durata funcţionării comisiei de către conducătorii instituţiilor, agenţilor economici sau asociaţilor prevăzuţi la alin. (1).

ACTE NORMATIVE
LEGE Nr.18/1991 din 19 februarie 1991 – Legea fondului funciar – Republicată – format PDF
LEGE Nr.169 din 27 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 – format PDF
LEGE Nr.1/2000 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 – format PDF
LEGE Nr. 247/2005 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente – format PDF
HOTĂRÂRE Nr.890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor – format PDF
LEGE Nr.193 din 19 iunie 2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 – format PDF