Protectia datelor cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (SUPRAVEGHERE VIDEO) / DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE (Extras din Regulamentul 679/2016)

 

I. A. INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRĂRILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Instituţia Prefectului – judeţul Călăraşi, în calitate de operator, conform prevederilor legale în vigoare, are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, are obligația de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
NOTE DE INFORMARE
-Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal – Instituția Prefectului județul Călărași – format PDF
-Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal – SPCEEPS Călărași – format PDF
-Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal – SPCRPCIV Călărași – format PDF

I. B. FORMULARE DE EXERCITARE A DREPTURILOR DE CĂTRE PERSOANELE VIZATE
Drepturile persoanelor vizate – extras din REGULAMENTul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – format PDF
Noul Regulament General privid protectia datelor- Elemente de noutate – format PDF
GHID pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către SPCEEPS CĂLĂRAŞI – format PDF

FORMULAR CERERE ACCES LA DATE PERSONALE – format PDF si format WORD
FORMULAR CERERE RECTIFICARE DATE PERSONALE – format PDF si format WORD
FORMULAR PENTRU EXERCITAREA  DREPTULUI DE OPOZITIE – format PDF si format WORD

II. LEGISLATIE RELEVANTĂ
REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – format PDF
LEGEA NR.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea ANSPDCP precum și pentru abrogarea Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
LEGEA nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981
Decizia nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
Decizia nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire și soluționare a plângerilor

III. LINK-uri UTILE
1.Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro
2.Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) – www.edps.europa.eu
3.Comitetul European pentru Protecția Datelor – www.edpb.europa.eu
4.Comisia Europeană https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

IV.DATELE DE CONTACT ALE STRUCTURII RESPONSABILE CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL STABILITĂ LA NIVELUL INSTITUȚIEI
Ghid privind responsabilul cu protectia datelor – format PDF

Componenţa şi datele de identificare ale Structurii responsabile cu protecţia datelor cu caracter personal, stabilită prin Ordinul Prefectului nr.194/2022  privind desemnarea responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi:

Ordinul Prefectului nr.48/25.01.2024

Ordinul Prefectului nr.164/21.03.2024