Comitetul județean de analiză a programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție

La nivelul judeţului Călăraşi funcţionează un Comandament judeţean sub responsabilitatea directă a Prefectului Judeţului Călăraşi, având următoarea componenţă:
a)prefectul judeţului – şeful comandamentului
b)inspectorul şef al gărzii forestiere – membru permanent
c)directorul executiv al direcţiei pentru agricultură judeţeană – membru permanent
d)directorul executiv al agenţiei pentru protecţia mediului – membru permanent
e)directorul direcţiei silvice– membru permanent
f)directorul sistemului de gospodărire a apelor – membru permanent
g)directorul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară – membru permanent
h)reprezentantul teritorial al Agenţiei Domeniilor Statului – membru permanent
i)arhitectul şef al judeţului – membru permanent
j)directorul oficiului de studii pedologice şi agrochimice – membru permanent
k)directorul general al secţiei de drumuri judeţene – membru permanent
l)primarii localităţilor în raza cărora există ori urmează să se amplaseze perdele forestiere de protecţie – membrii
m)reprezentantul regionalei al C.F.R. Constanţa – membru
n)şefii secţiilor de drumuri naţionale şi autostrăzi – membrii
o)reprezentantul executantului documentaţiilor tehnico-economice de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie – invitat, fără drept de vot
p)executantul lucrărilor de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie – invitat, fără drept de vot
În vederea realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie în judeţ, transmis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în corelare cu studiile de fundamentare aprobate prin hotărâri ale Guvernului şi documentaţiile tehnico-economice pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie, Comandamentul judeţean are următoarele atribuţii:
a) analizează, trimestrial şi ori de câte ori se impune, stadiul realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie şi transmite autorităţilor publice centrale, care răspund de silvicultură, rezultatele obţinute;
b) transmite, la cererea autorităţilor publice centrale care răspund de silvicultură, informaţiile necesare coordonării şi monitorizării Programului de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie şi al resurselor financiare destinate realizării acestuia;
c) face propuneri Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la date de 30 aprilie a fiecărui an, pentru înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie şi în legătură cu sursele de finanţare;
d) colaborează cu executanţii studiilor de fundamentare şi ai documentaţiilor tehnico-economice de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie şi le acordă sprijinul necesar;
e) acordă sprijin pentru întocmirea, pe localităţi, a situaţiei terenurilor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, pentru care se impune schimbarea folosinţei actuale în categoria de teren cu vegetaţie forestieră situată în afara fondului forestier naţional, în scopul creării de perdele forestiere de protecţie;
f) acordă sprijinul logistic necesar, cu specialiştii în cadastru, executantului lucrărilor de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie;
g) ia măsuri pentru gospodărirea durabilă a perdelelor forestiere de protecţie în condiţiile legii şi ale normelor tehnice silvice pentru înfiinţarea şi conducerea vegetaţiei forestiere din perdelele forestiere de protecţie.
Înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată.
Programul de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie şi componenţa, modul de funcţionare şi atribuţiile comandamentelor judeţene de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 548/2003.