ANUNŢ DE PARTICIPARE

1.Autoritatea contractantă
Denumire: Instituția Prefectului – Județul Călărași
Adresă: Str. Sloboziei nr. 9-11, municipiul Călărași, județul Călărași
Persoană de contact: Olimpia STRIBLEA – consilier achiziții publice
Telefon: 0242315304, 0242315305
E-mail: prefectura@prefecturacalarasi.ro
Fax: 0242318976
Adresă de internet: https://cl.prefectura.mai.gov.ro/

2.Sursa de finanțare
Bugetul de stat

3.Obiectul contractului
Închirierea unui bun imobil/spaţiu de birouri şi mentenanţa necesară, pentru desfăşurarea activităţii Serviciului public comunitar de pașapoarte Călărași.

4.Durata contractului
Contractul se va încheia pentru o perioadă de minimum 12 luni de la data semnării acestuia de către ambele părţi.
Prelungirea contractului se poate realiza înainte de expirarea duratei contractului, prin renegociere în avantajul Locatarului (Autorităţii Contractante), prin păstrarea sau îmbunătăţirea condiţiilor iniţiale.

5.Scopul închirierii
Închiriere sediu (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării Serviciului public comunitar de pașapoarte Călărași.
Imobilul trebuie sa corespundă cerinţelor descrise în documentaţia de atribuire.

6.Date privind procurarea documentației.
Documentaţia de atribuire a contractului de închiriere se poate obține de la sediul Instituției Prefectului – Județul Călărași (persoană de contact Striblea Olimpia – consilier achiziții publice).

7.Informații privind locul, data limită și ora depunerii ofertelor
Depunerea ofertelor tehnice si financiare
Toate persoanele fizice sau juridice care constată că pot satisface cerinţele minime enunţate în documentația de atribuire pot depune oferte, în ORIGINAL, la sediul autorităţii contractante din str. Sloboziei nr. 9-11, municipiul Călărași, județul Călărași, începând cu data de 21.07.2023 (data publicării anunțului) de luni până joi între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 8:00-13:30.
Ofertele pot fi înaintate astfel:
-prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
-prin depunere direct la sediul Instituției Prefectului – Județul Călărași.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 10.08.2023, ora 16:00.
Orice ofertă primită prin alte mijloace sau după data şi ora limită de depunere a ofertelor sau la altă adresă decât cea stabilită în Anunţul pentru închiriere si în documentaţia de atribuire va fi respinsă.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor de către potențialii ofertanți: 08.08.2023, ora 16:00.
Data limită publicare răspuns consolidat: două zile de la data depunerii solicitării de clarificări, dar nu mai târziu de 10.08.2023, ora 16:00.

8.Informații privind locul desfășurării ședinței de deschidere a ofertelor
Deschiderea ofertelor se va efectua în data de 11.08.2023, ora 10:00, la sediul Instituției Prefectului – Județul Călărași din strada Sloboziei, nr. 9-11, municipiul Călărași, județul Călărași.

Descarca anuntul in format PDF