Atribuțiile subprefectului

Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor legale, prefectul este ajutat de 2 subprefecţi, conform art.249 alin.5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulteroare.

Subprefecţii au următoarele atribuţii principale:

1. cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice:
a) analizarea activitatăţii desfăşurate de serviciile publice deconcentrate, de serviciile publice comunitare de paşapoarte şi de serviciile publice comunitare, regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează prefectului;
b) examinarea, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale a stadiul de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;
c) consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
d) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul instituţiei prefectului;
e) asigurarea examinării proiectelor bugetelor, precum şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administraţiei publice centrale, organizat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;
f) asigurarea întocmirii proiectului regulamentului de funcţionare al Colegiului Prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului cadru;
g) dispunerea măsurilor în vederea organizării şedinţelor Colegiului Prefectural, stabilirea, după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate a ordinii de zi şi lista invitaţilor, pe care le înaintează prefectului;
h) urmărirea modului de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Colegiului Prefectural, prin grija secretariatului Colegiului Prefectural, şi formularea de propuneri în cazul nerespectării acestora, pe care le înaintează prefectului;
i) gestionearea şi urmărirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a hotărârilor luate în cadrul comitetului pentru situaţii de urgenţă.

2. cu privire la conducerea operativă a instituţiei prefectului.
a) asigurarea conducerii operative a instituţiei prefectului, cu excepţia cancelariei prefectului;
b) elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
c) acordarea de consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare , cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea;
d) verificarea documentaţiei şi eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000, cu modificările ulterioare;
e) exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu şi convocarea în şedinţe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi.
2) Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către subprefectul care are sarcina de a le pune în aplicare.

Atribuţiile subprefecților se stabilesc de către prefect, prin fişa postului.
La întocmirea fişei postului pentru fiecare subprefect se vor avea în vedere şi atribuţiile pe linie de informaţii clasificate pentru subprefectul desemnat șef al structurii de securitate, conform prevederilor legale în vigoare.
Șeful structurii de securitate este desemnat subprefectul care coordonează activitatea serviciilor publice deconcentrate.